FIȘĂ SINTETICĂ – POCU/726/6/12/135448

Detalii proiectGrup țintă eligibilActivitati previzionate/ Grafic de implementareRezultate așteptateIndicatori prestabilitiAchizitiiPromovare/Media

Titlu proiect:

SIDFA – SISTEM INTEGRAT DE DEZVOLTARE A FORMARII PROFESIONALE CONTINUE PENTRU ANGAJATII DIN REGIUNEA SUD-MUNTENIA, CU ACCENT PE CATEGORIILE SPECIALE DE ANGAJATI

ID Proiect:

POCU/726/6/12/135448

Beneficiar:

Asociația “Înapoi la Muncă”

Partener:

Asociația de Sprijin a Șomerilor Dâmbovița

Perioada implementare:

02.04.2021 – 01.04.2023

Valoarea totală a proiectului:

4,708,576.16 lei

Localizare proiect:

Regiunea Sud-Muntenia

Durata:

24 luni

Obiective specifice proiect:

Obiectivul general al proiectului il reprezinta cresterea participarii la programe de formare profesionala continua pentru cei 651 de angajati/PFA/intreprinderi individuale cu varsta cuprinsa intre 25 si 65 de ani din grupul tinta recrutat de la nivelul Regiunii Sud-Muntenia, in special a celor cu nivel scazut de calificare, din mediul rural defavorizat sau cu varsta peste 40 de ani, in vederea corelarii competentelor acestora cu cerintele pietei muncii, imbunatatirii accesului egal la invatarea pe tot parcursul vietii sub toate formele sale (formal, non-formal si in-formal) si a sporirii flexibilitatii/competitivitatii fortei de munca.

Proiectul contribuie la indeplinirea OS 6.12 al AP 6, PI 10.iii. si a rezultatelor asteptate ale acestuia intrucat are drept scop creșterea participarii la programe de formare profesionala continua pentru angajatii cu varsta intre 25 si 65 de ani, cu accent pe cei cu un nivel scazut de calificare, cu varsta peste 40 ani sau din zonele rurale defavorizate, prin implementarea de masuri care vizeaza imbunatatirea accesului egal la invatarea pe tot parcursul vietii sub toate formele sale, in vederea actualizarii/completarii competentelor angajatilor/PFA/intreprinderilor individuale din grupul tinta sau a validarii/certificarii competentelor dobandite anterior de catre acestia, prin metode moderne si eficiente.

Obiectivul specific al apelului si rezultatele asteptate vor fi indeplinite prin implementarea urmatoarelor masuri:

Consilierea profesionala a celor 651 angajati/PFA/intreprinderi individuale din grupul tinta (cu accent pe cei cu nivel scazut de calificare, din mediul rural sau cu varsta peste 40 de ani) pentru incurajarea participarii la programele de formare profesionala continua, inclusiv la cele de validare/certificare a competentelor dobandite anterior, in vederea dezvoltarii carierei si identificarii/ocuparii de noi locuri de munca;

 • Derularea unei campanii regionale de informare si constientizare in randul angajatilor (cu accent pe cei cu nivel scazut de calificare, din mediul rural sau cu varsta peste 40 de ani) privind importanta si necesitatea participarii acestora la programe de formare profesionala continua, inclusiv la cele de validare/certificare a competentelor dobandite anterior;
 • Dezvoltarea/actualizarea/completarea competentelor profesionale pentru minim 400 de angajati/PFA/intreprinderi individuale din grupul tinta (cu accent pe cei cu nivel scazut de calificare, din mediul rural sau cu varsta peste 40 de ani), prin participarea la cursurile de formare profesionala, dintre care minim 361 (90%) vor fi certificati;
 • Evaluarea competentelor profesionale dobandite anterior in sistem non-formal si informal pentru minim 251 angajati/PFA/intreprinderi individuale din grupul tinta (cu accent pe cei cu nivel scazut de calificare, din mediul rural sau cu varsta peste 40 de ani), prin participarea la procese de evaluare si certificare a competentelor profesionale, dintre care minim 225 (90%) vor fi certificati.

Efectul pozitiv pe termen lung al proiectului este asigurat de maniera integrata de oferire a serviciilor acestuia catre angajatii/PFA/intreprinderile individuale din grupul tinta precum si de acoperirea integrala a tuturor aspectelor ce vizeaza procesul de formare profesionala continua a angajatilor, respectiv:

 • Cresterea gradului de informare si constientizare a celor 651 angajati/PFA/intreprinderi individuale recrutate in GT privind importanta, necesitatea si beneficiile participarii acestora la programe de formare profesionala continua, precum si consilierea profesionala/orientarea in cariera a acestora, avand ca scop pe termen lung dezvoltarea si (re)orientarea carierei profesionale pentru participanti;
 • Dezvoltarea/actualizarea/completarea competentelor angajatilor cu competente insuficiente, incomplete sau neadaptate noilor cerinte de pe piata muncii, precum si validarea/certificarea competentelor profesionale dobandite in sistem non-formal si/sau informal ale acestora, avand ca scop pe termen lung reducerea deficitului de forta de munca calificata si sporirea sanselor de avans in cariera profesionala pentru cele 651 de persoane vizate;
 •  Imbunatatirea statutului in campul muncii ca urmare a sprijinului primit pentru minim 391 de persoane din grupul tinta (cu accent pe cei cu nivel scazut de calificare, din mediul rural sau cu varsta peste 40 de ani), prin schimbarea locului de muncă in sensul incadrarii intr-o functie corespunzatoare calificarii obtinute prin proiect sau pastrarea locului de munca, dar cu o incadrare a angajatului pe o functie corespunzatoare calificarii obtinute prin proiect, avand ca scop pe termen lung reducerea deficitului de forta de munca calificata si sporirea sanselor de avans in cariera profesionala pentru persoanele vizate;
 • Incurajarea participarii la programe de formare profesionala continua ulterioare participarii in proiect a minim 72 de persoane din grupul tinta, ca urmare a constientizarii importantei, necesitatii si beneficiilor unor astfel de programe pentru cariera si viata profesionala a angajatului, avand ca scop pe termen lung continuarea procesului de formare profesionala pe tot parcursul vietii si sporirea eficientei si competitivitatii fortei de munca.

Obiectivul general al proiectului vizeaza adresarea unor nevoi stringente ale grupului tinta, nevoi relevate in documentele strategice specifice, respectiv:

 • Nevoia de acces sporit la programe de invatare pe tot parcursul vietii, inclusiv la cele de validare a invatarii anterioare, cu accent pe categoriile defavorizate de angajati (cu nivel scazut de calificare, din mediul rural sau cu varsta peste 40 de ani);
 • Nevoia de actualizare/completare/dezvoltare a competentelor profesionale asociate calificarilor vizate prin proiect, intrucat acestea au inregistrat schimbari majore in materie de continut;
 • Nevoia de adaptare la schimbare a lucratorilor si intreprinderilor individuale/PFA, in contextul retehnologizarii si a provocarilor economiei actuale;
 • Nevoia de mobilitate, competitivitate si eficienta sporita a lucratorilor/intreprinderilor individuale/PFA, in contextul globalizarii si a provocarilor economiei actuale;
 • Nevoia de completare a competentelor profesionale cu competente suplimentare privind protectia mediului, TIC, egalitate de sanse/nediscriminare, inovare sociala, etc.

OS1. Orientarea profesionala a grupului tinta pentru participarea in activitatile proiectului, prin recrutarea si inregistrarea in GT a 651 angajati/PFA/intreprinderi individuale, urmata de consilierea profesionala a acestora, pe durata a 24 de luni. OS 1 va fi indeplinit prin implementarea A1 (A1.1, A1.2) si corespunde Activitatii 1 prevazute in cadrul sectiunii 1.3.1. din GS CS.

OS2. Cresterea gradului de informare si constientizare in randul angajatilor/PFA/intreprinderilor individuale cu privire la importanta, necesitatea si beneficiile participarii acestora la programe de FPC, prin organizarea unei campanii regionale de informare si constientizare derulata pentru 651 de beneficiari, pe durata a 24 de luni. OS 2 va fi indeplinit prin implementarea A2 (A2.1) si corespunde Activitatii suport 4 prevazute in cadrul sectiunii 1.3.1. din GS CS.

OS3. Dezvoltarea/actualizarea/completarea competentelor profesionale ale angajatilor cu competente insuficiente, incomplete sau neadaptate noilor cerinte de pe piata muncii, prin organizarea a 20 cursuri de calificare pentru 400 de participanti, pe durata a 24 de luni, cu un procent de certificare de minim 90%. OS 3 va fi indeplinit prin implementarea Activitatii 3 (A3.1, A3.2) si corespunde Activitatii 2 prevazute in cadrul sectiunii 1.3.1. din GS CS.

OS4. Validarea/certificarea competentelor profesionale ale angajatilor care detin deja competentele asociate unei calificari dar nu au dovada acestora, prin organizarea a 251 de procese de evaluare/certificare competente profesionale, pe durata a 23 luni, cu un procent de certificare de minim 90%. OS 4 va fi indeplinit prin implementarea Activitatii 4 (A4.1, A4.2) si corespunde Activitatii 3 prevazute in cadrul sectiunii 1.3.1. din GS CS.

OS5. Asigurarea respectarii in cadrul proiectului a legislatiei in domeniul datelor cu caracter personal precum si dezvoltarea competentelor TIC/in domeniul temelor secundare/temelor orizontale, prin derularea activitatilor specifice in domeniul GDPR pentru cele 651 de persoane din GT, precum si prin organizarea pentru acestea a 65 grupe de curs in domeniul TIC si a 65 grupe de curs in domeniul temelor secundare/orizontale, pe durata a 23 de luni. OS 5 va fi indeplinit prin implementarea subactivitatii A3.3. si corespunde cerintelor specifice prevazute in GS CS si Orientari Generale POCU.

Grupul tinta al proiectului este alcatuit din 651 angajati (inclusiv PFA si intreprinderi individuale), in special cu nivel scazut de calificare sau nu, persoane cu varsta de peste 40 de ani, persoane din mediul rural defavorizat, din Regiunea Sud-Muntenia.

Categorii GT defavorizate:

– Angajati cu nivel scazut de calificare – 10% din grup tinta total proiect – 65 persoane;

– Angajati din mediul rural – 20% din grup tinta total proiect – 130 persoane;

– Angajati cu varsta peste 40 de ani – 10% din grup tinta total proiect – 66 persoane.

Conditii de eligibilitate pentru inregistrarea in GT:

– Persoanele fac parte din categoria angajati/PFA/intreprinderi individuale;

– Au varsta intre 25 si 65 de ani;

– Au domiciliul/resedinta in Regiunea Sud-Muntenia;

– Cetatenie UE, cu domiciliul sau resedinta legala in Romania.

De asemenea, este important de mentionat ca inregistrarea in grupul tinta si respectiv participarea la activitatile proiectului trebuie sa fie din propria initiativa a angajatilor sau a partenerilor sociali/structurilor representative ale acestora, angajatii care participa la FPC din initiativa angajatorilor nefiind considerati eligibili.

Dovada apartenentei la grupul tinta se va aprecia la data la care persoana va beneficia pentru prima data de sprijinul oferit prin proiect, prin furnizarea adeverintei de angajare a persoanei selectate si dupa caz, alte documente din care sa reiasa incadrarea intr-o categorie defavorizata de angajati (cu nivel scazut de calificare, din mediul rural, cu varsta peste 40 de ani.

Prin ”Angajat cu nivel scazut de calificare” se intelege o persoana cu un nivel de educatie ISCED 0-2 (cel mult studii gimnaziale absolvite), sau care are studii de nivelul ISCED 3 dar acestea nu mai sunt cerute de piata muncii sau cu ocupatii din grupa majora 9 conform COR – Muncitori Necalificati sau alte ocupatii precum personal casnic pentru ingrijire.

Activități previzionate/Grafic de implementare:

A1. Selectarea in vederea recrutarii si consilierea profesionala a grupului tinta
1.1. Pregatirea formularelor pentru selectarea/recrutarea si consilierea profesionala a grupului tinta L1 S
1.2. Selectarea/recrutarea si consilierea profesionala a angajatilor din grupul tinta L2-L24 S
A2. Desfasurarea campaniei de informare si constientizare in randul angajatior privind necesitatea participarii la FPC
2.1. Elaborarea materialelor pentru campanie si derularea campaniei de informare si constientizare in randul angajatilor L1-L24 P1
A3. Organizarea si derularea programelor de formare pentru angajatii din grupul tinta
3.1. Pregatirea materialelor pentru formare, procesarea recomandarilor pentru participarea la cursurile de formare profesionala, constituirea grupelor de curs si inceperea cursurilor de calificare L1-L24 P1
3.2. Desfasurarea cursurilor de calificare, evaluarea finala a cursantilor si eliberarea certificatelor de calificare L2-L24 S+P1
3.3. Asigurarea respectarii GDPR si desfasurarea cursurilor de formare pentru TIC si teme secundare L2-L24 S
A4. Desfasurarea proceselor de evaluare și certificare a competențelor profesionale pentru angajatii din grupul tinta
4.1. Pregatirea materialelor pentru evaluare, procesarea recomandarilor pentru participarea la procesele de evaluare si certificare a competentelor profesionale si planificarea acestora L2-L24 S
4.2. Desfasurarea proceselor de evaluare si certificare a competentelor profesionale si eliberarea certificatelor de competente profesionale L2-L24 S
A5. Managementul proiectului
5.1. Coordonarea activitatii proiectului si asigurarea masurilor de informare, publicitate si vizibilitate a proiectului L1-L24 S
5.2. Asigurarea resurselor umane si materiale necesare pentru implementarea proiectului si intocmirea raportarilor tehnico-financiare L1-L24 S
A6. Decontarea cheltuielilor indirecte
6.1. Decontarea cheltuielilor indirecte L1-L24 S+P1

Rezultatele subactivitatii 1.1:

– 1 macheta pentru formularele de recrutare si inregistrare in grupul tinta elaborata;

– 1 macheta pentru formularele de consiliere profesionala a persoanelor din grupul tinta elaborata;

– 651 seturi de formulare de recrutare si inregistrare in grupul tinta multiplicate;

– 651 seturi de formulare de consiliere profesionala a persoanelor din grupul tinta multiplicate.

Rezultatele subactivitatii 1.2.:

– 651 angajati recrutati, dintre care 10% cu nivel scazut de calificare, 20% din mediul rural si 10% cu varsta peste 40 ani;

– 651 seturi documente recrutare/inregistrare GT completate;

– 1 baza de date cu persoanele inregistrate in GT intocmita;

– 651 angajati consiliati profesional, in vederea stabilirii necesarului de FPC;

– 651 seturi de documente consiliere profesionala intocmite;

– 400 recomandari privind participarea la programe de formare, respectiv cursuri de calificare nivel 2, intocmite pentru angajatii care necesita dezvoltarea/actualizarea/completarea competentelor;

– 251 recomandari privind includerea in procese de evaluare/certificare competente profesionale intocmite pentru angajatii care detin deja competentele asociate calificarii, insa nu au dovada acesteia;

– 651 chestionare feed-back completate pentru serviciile oferite in cadrul A1.

Rezultatele subactivitatii 2.1.:

– 1 macheta materiale pentru campania de informare si constientizare elaborata;

– 1 Ghid privind importanta, necesitatea si beneficiile FPC elaborat;

– 651 de seturi (materiale de informare + Ghid) pentru campania de informare si constientizare multiplicate;

– 1 campanie informare si constientizare derulata pe o perioada de 24 luni, pentru angajatii sprijiniti in cadrul proiectului;

– 651 de seturi (materiale de informare + Ghid) pentru campania de informare si constientizare distribuite;

– 651 chestionare aplicate angajatilor sprijiniti, in vederea identificarii acelora care sunt interesati sa participe la programe de formare profesionala continua, sub forma cursurilor de calificare/a proceselor de evaluare competente.

Rezultatele subactivitatii 3.1.:

– 8 seturi de materiale pentru programele de formare profesionala elaborate, corespunzatoare calificarilor in care se vor organiza programe de formare (programa pregatire, plan pregatire, suport de curs);

– 400 recomandari de participare la cursurile de formare profesionala centralizate si procesate;

– 20 grupe de curs nivel 2 constituite, respectiv: 2 grupe Babysitter, 3 grupe Brutar, 2 grupe Camerista, 2 grupe Ingrijitoare batrani la domiciliu, 4 grupe Lucrator in alimentatie, 3 grupe Lucrator in structuri pentru constructii, 2 grupe Macelar, 2 grupe Manichiurist-pedichiurist;

– 400 angajati inscrisi la cursurile de formare profesionala;

– 20 seturi de documente incepere curs intocmite si inaintate catre CJAFFPA;

– 400 seturi contracte/cereri de inscriere intocmite.

Rezultatele subactivitatii 3.2.:

– 20 grupe de curs nivel 2 derulate, respectiv: 2 grupe Babysitter, 3 grupe Brutar, 2 grupe Camerista, 2 grupe Ingrijitoare batrani la domiciliu, 4 grupe Lucrator in alimentatie, 3 grupe Lucrator in structuri pentru constructii, 2 grupe Macelar, 2 grupe Manichiurist-pedichiurist;

– 400 angajati din GT participanti la cursurile de formare profesionala;

– 1 platforma e-learning suport pentru activitatile de formare profesionala administrata si actualizata cu materiale specifice corespunzatoare cursurilor de calificare enumerate anterior;

– 400 seturi materiale formare multiplicate;

– 20 seturi liste prezenta lunare intocmite;

– 20 seturi documente examen intocmite;

– 20 examene finale derulate;

– minim 361 persoane absolvente (90% dintre participanti);

– minim 361 certificate calificare + suplimente emise;

– minim 361 chestionare feed-back aplicate.

Rezultatele subactivitatii 3.3.:

– 651 seturi documente prelucrare date personale intocmite pentru angajatii din GT;

– 1 responsabil cu protectia datelor personale desemnat si remunerat;

– 1 procedura de notificare a incalcarii securitatii datelor personale elaborata/aprobata;

– 1 evidenta a activitatilor de prelucrare a datelor personale mentinuta;

– 1 evaluare a riscurilor prezentate de prelucrarea datelor personale realizata;

– 65 sesiuni de formare TIC derulate pentru angajatii din GT, cu durata a 20 ore/sesiune;

– 651 tablete achizitionate/distribuite participantilor la cursurilor TIC;

– 65 sesiuni de promovare a temelor secundare „Inovare sociala”, „Imbunatatirea accesibilitatii, a utilizarii si a calitatii TIC”, „Nediscriminare” derulate pentru 651 angajati din GT, a 20 ore/sesiune;

– 651 angajati din GT participanti la sesiunile de promovare a temelor orizontale „Egalitate de sanse si nediscriminare” si „Utilizarea TIC si contributia la dezvoltarea de competente digitale”;

– 651 de seturi materiale promovare teme secundare/orizontale distribuite pentru angajatii din GT.

Rezultatele subactivitatii 4.1.:

– 10 seturi de materiale pentru procesele de evaluare competente profesionale elaborate, corespunzatoare calificarilor: Agent de securitate, Brutar, Fierar-betonist, Ingrijitoare batrani la domiciliu, Ingrijitoare bolnavi la domiciliu, Ingrijitoare copii, Instalator instalatii tehnico-sanitare si de gaze, Mecanic auto, Pavator, Zidar, pietrar, tencuitor (instrumente evaluare, planificari);

– 251 recomandari privind participarea la procesele de evaluare a competentelor procesate;

– 1 centralizare a recomandarilor privind participarea la procesele de evaluare a competentelor profesionale intocmita;

– 251 planificari/planuri de evaluare intocmite, cate unul pentru fiecare participant.

Rezultatele subactivitatii 4.2.:

– 251 procese evaluare derulate pentru GT, in calificarile: Agent de securitate, Brutar, Fierar-betonist, Ingrijitoare batrani la domiciliu, Ingrijitoare bolnavi la domiciliu, Ingrijitoare copii, Instalator instalatii tehnico-sanitare si de gaze, Mecanic auto, Pavator, Zidar, pietrar, tencuitor;

– 1 platforma e-assessment suport pentru activitatile de evaluare/certificare competente administrata si actualizata cu materiale specifice calificarilor enumerate anterior;

– 251 seturi instrumente evaluare intocmite, completate si corectate;

– 251 decizii privind competenta luate de catre evaluatori, pe baza centralizarii aspectelor critice indeplinite;

– 225 angajati din GT certificati (90% din total candidati evaluati);

– 225 certificate competente profesionale completate, inregistrate in registrele de evidenta si eliberate;

– 225 chestionare feed-back aplicate candidatilor declarati „competenti”.

Rezultatele subactivitatii 5.1.:

– 1 plan implementare proiect elaborat, verificat si actualizat periodic;

– 8 rapoarte de progres intocmite trimestrial;

– 2 bannere exterioare afisate la sediul social al solicitantului si al partenerilor;

– 2 roll-up-uri afisate in interiorul celor 2 locatii pentru implementarea proiectului;

– 500 de pliante multiplicate si distribuite pentru asigurarea vizibilitatii proiectului;

– 200 de afise multiplicate si distribuite pentru asigurarea vizibilitatii proiectului;

– 1 microsite proiect realizat;

– 651 persoane din GT sprijinite informate in mod specific cu privire la sprijinul acordat prin FSE+ILMT;

– Inscriptionarea tuturor documentelor referitoare la implementarea proiectului (pentru public sau participanti), inclusiv a certificatelor de calificare/competente profesionale cu o mentiune privind faptul ca operatiunea a fost sprijinita in cadrul FSE+ILMT.

Rezultatele subactivitatii 5.2.:

– Contract de munca si fisa de post intocmite pentru managerul de proiect;

– Contract de munca si fise de post intocmite pentru coordonatorul din partea partenerului;

– Contracte de munca si fise de post intocmite pentru echipa de implementare;

– Contracte de munca si fise de post intocmite pentru formatorii cursurilor de formare profesionala/evaluatorii de competente profesionale/formatorii TIC/formatorii TS;

– Dispozitii de alocare intocmite pentru toate resursele materiale puse la dispozitie pentru buna implementare a activitatilor proiectului;

– Proceduri de achizitie derulate, cu respectarea prevederilor legislative in vigoare si a planului de achizitii propus prin proiect;

– Raportari tehnico-financiare intocmite trimestrial.

Rezultatele subactivitatii 6.1.:

Decontarea cheltuielilor indirecte in procent de maxim 15% din cheltuieli salariale directe, pentru realizarea tuturor actiunilor suport pentru implementarea activitatilor A1 – A5 prevazute in proiect. In linia bugetara cheltuieli indirecte vor fi decontate urmatoarele:

– cheltuieli pentru actiunile de informare si publicitate;

– remuneratia expertilor suport pentru activitatea managerului de proiect (salarii aferente + contributii angajati si angajatori);

– cheltuieli pentru derularea procedurilor de achizitie;

– cheltuieli cu chiriile si utilitatile;

– cheltuieli cu materialele consumabile auxiliare;

– cheltuieli cu serviciile de intretinere si reparare echipamente;

– cheltuieli cu serviciile de intretinere si reparare mijloace de transport;

– cheltuieli cu asigurarea securitatii cladirilor;

– cheltuieli postale si alte cheltuieli suport pentru activitatile proiectului care sunt eligibile in aceasta linie bugetara.

 

De rezultat Indicator
Persoane certificate urmare a sprijinului acordat 586
Persoane certificate urmare a sprijinului acordat: Persoane cu nivel scazut de calificare 58
Persoane certificate urmare a sprijinului acordat: Persoane din mediul rural 117
Persoane certificate urmare a sprijinului acordat: Persoane peste 40 de ani 59
TOTAL 234
Persoane care își găsesc un loc de muncă urmare a sprijinului primit 391
Persoane care își găsesc un loc de muncă urmare a sprijinului primit: Persoane cu nivel scazut de calificare 39
Persoane care își găsesc un loc de muncă urmare a sprijinului primit: Persoane din mediul rural 78
Persoane care își găsesc un loc de muncă urmare a sprijinului primit: Persoane peste 40 de ani 40
TOTAL 157
Persoane care urmează studii/cursuri de formare la încetarea calității de participant 72
Persoane care urmează studii/cursuri de formare la încetarea calității de participant: Persoane cu nivel scazut de calificare 7
Persoane care urmează studii/cursuri de formare la încetarea calității de participant: Persoane din mediul rural 14
Persoane care urmează studii/cursuri de formare la încetarea calității de participant: Persoane peste 40 de ani 8
TOTAL 29
De realizare
Angajați care beneficiază de sprijin pentru participarea la FPC (formare/ validare de competențe) 651
Angajați care beneficiază de sprijin pentru participarea la FPC (formare/ validare de competențe): Persoane cu nivel scazut de calificare 65
Angajați care beneficiază de sprijin pentru participarea la FPC (formare/ validare de competențe): Persoane din mediul rural 130
Angajați care beneficiază de sprijin pentru participarea la FPC (formare/ validare de competențe): Persoane peste 40 de ani 66
TOTAL 261

13.10.2022

Anunt – Lucrari de reparatii generale si de renovare

Asociația “Înapoi la Muncă” în calitate de solicitant și Asociația de Sprijin a Șomerilor Dâmbovița în calitate de partener implementeaza proiectul “SIDFA – Sistem integrat de dezvoltare a formarii profesionale continue pentru angajatii din Regiunea Sud-Muntenia, cu accent pe categoriile speciale de angajati” – POCU/726/6/12/135448.

In scopul implementarii in bune conditii a proiectului si a derularii corespunzatoare a achizitiilor propuse prin bugetul acestuia, Asociatia “Inapoi la Munca” solicita oferte de pret pentru incheierea unui contract de executie Lucrari de reparatii generale si de renovare, in conformitate cu caietul de sarcini atasat.

a. Informatii generale privind Autoritatea Contractanta:

Beneficiar:                  ASOCIATIA “INAPOI LA MUNCA”

Persoana de contact: PICIORUS ION – Manager proiect

Detalii de contact:      Ploiești, str. Malu Roșu, nr. 47, județul Prahova, 0244.523.068 sau 0733.681.443, e-mail: la_munca@yahoo.com

b. Tipul de contract

Contract de executie Lucrari de reparatii generale si de renovare.

c. Denumirea/descrierea lucrarilor ce urmeaza a fi executate si codul CPV, precum si volumul/caracteristicile acestora

Obiectul contractului de executie lucrari este constituit de executarea de Lucrari de reparatii generale si de renovare pentru sediul de implementare al proiectului din Ploiesti, str. Malu Rosu, nr. 47, cod 100490, judetul Prahova.

Codul CPV aferent achiziţiei: – Cod CPV 45453000-7 – Lucrări de reparaţii generale şi de renovare.

Scopul principal al contractului este acela de a executa Lucrari de reparatii generale si de renovare pentru sediul de implementare al proiectului din Ploiesti, str. Malu Rosu, nr. 47, cod 100490, judetul Prahova, cu incadrare in bugetul estimat si alocat pentru aceasta achizitie de lucrari.

Propunerea tehnică trebuie să îndeplinească cerinţele minimale din specificațiile tehnice aferente caietului de sarcini, acestea fiind considerate obligatorii.

Lucrarile de reparatii generale si de renovare pentru sediul de implementare al proiectului din Ploiesti, str. Malu Rosu, nr. 47, cod 100490, judetul Prahova ofertate trebuie să îndeplinească cerinţele prevăzute în descrierea din caietul de sarcini, considerate necesare pentru asigurarea cerinţelor tehnice şi profesionale asumate prin contract. Cerinţele sunt obligatorii pentru toţi ofertanţii şi nu îi absolvă pe aceştia de responsabilitatea de a realiza şi alte sarcini necesare pentru executarea contractului la un standard de calitate corespunzător.

d. Valoarea estimata

Valoarea estimata fara TVA : 101.200,00 lei; Moneda: RON.

e. Sursa de finantare

Lucrari de reparatii generale si de renovare pentru sediul de implementare al proiectului din Ploiesti, str. Malu Rosu, nr. 47, cod 100490, judetul Prahova vor fi achizitionate in cadrul proiectului “SIDFA – Sistem integrat de dezvoltare a formarii profesionale continue pentru angajatii din Regiunea Sud-Muntenia, cu accent pe categoriile speciale de angajati” – POCU/726/6/12/135448, finantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020.

f. Termenul limita de primire a ofertelor

Termenul limita de primire a ofertelor este 20.10.2022, ora 12:00.

f. Modalitatea de transmitere a ofertelor

Ofertele pot fi transmise electronic la adresa de e-mail prezentata mai jos sau depuse in format fizic la adresa mentionata in sectiunea Informatii generale privind Autoritatea Contractanta – Ploiești, str. Malu Roșu, nr. 47, județul Prahova, 0244.523.068 sau 0733.681.443, e-mail: la_munca@yahoo.com, Web: www.inapoilamunca.ro

g. Limba in care trebuie redactata oferta / Moneda de exprimare a pretului

Ofertele se vor redacta in limba romana.

Pretul trebuie exprimat in lei.

h. Durata de executie

Durata de executie a lucrarilor este de 30 zile lucratoare de la data semnarii contractului intre parti

i. Criteriul de atribuire a contractului de executie lucrari

Procedura de atribuire aplicată este „Achzitie directa”, cu aplicarea criteriului de atribuire: ”preţul cel mai scăzut”, in conditiile Legii 98/2016 privind achizițiile publice și ale Hotărârii nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 98/2016 privind achiziţiile publice.

DOCUMENTE ACHIZITIE

Anunt Lucrari de reparatii generale si de renovare 135448 Caiet de sarcini