FIȘĂ SINTETICĂ – POCU/908/1/3/150415

Detalii proiectGrup țintă eligibilActivitati previzionate/ Grafic de implementareRezultate așteptateIndicatori prestabilitiPromovare/MediaPlanuri de afaceri

Titlu proiect:

SOLUTII INTEGRATE DE OCUPARE PENTRU TINERII NEETS DIN REGIUNEA SUD-MUNTENIA PRIN INFORMARE, FORMARE, MEDIERE SI ANTREPRENORIAT – S.I.O.N.

ID Proiect:

POCU/908/1/3/150415

Beneficiar:

Asociația de Sprijin a Șomerilor Dâmbovița

Parteneri:

Asociația “Înapoi la Muncă”

Perioada implementare:

28.07.2021 – 27.07.2023

Localizare proiect:

Regiunea Sud-Muntenia

Durata:

24 luni

Obiective specifice proiect:

OS1. Cresterea gradului de informare si constientizare in randul persoanelor din GT cu privire la oportunitatile de formare/evaluare/stimulare a ocuparii si antreprenoriatului disponibile pentru tinerii NEETs, concretizata prin recrutarea si inregistrarea in grupul tinta a 251 de tineri NEETs (din care 10% de etnie roma, 20% din mediul rural si 30% din categoriile C si D) si directionarea acestora catre serviciile specializate oferite in cadrul proiectului, pe durata a 23 luni. De asemenea, OS1 va viza si respectarea in cadrul proiectului a prevederilor GDPR, precum si promovarea temelor secundare/orizontale. OS1 va fi indeplinit prin implementarea Activitatii 1 (A1.1, A1.2) si corespunde Activitatii 1 prevazute in GS CS.

OS2. Dezvoltarea competentelor profesionale ale tinerilor NEETs din categoriile B, C si D, prin organizarea de programe de formare profesionala – cursuri de calificare – pentru 80 de tineri NEETs, pe durata a 23 luni, cu un procent de certificare de minim 90%, in calificari selectate in stransa corelare cu cerintele de pe piata fortei de munca. OS2 va fi indeplinit prin implementarea Activitatii 2 (A2.1) si corespunde Activitatii 2 prevazute in GS CS.

OS3. Certificarea competentelor profesionale ale tinerilor NEETs din categoriile B, C si D, prin organizarea de procese de evaluare si certificare a competentelor profesionale dobandite in sistem nonformal/informal pentru 26 de tineri NEETs, pe durata a 23 luni, cu un procent de certificare de minim 90%, in calificari selectate in stransa corelare cu cerintele de pe piata fortei de munca. OS3 va fi indeplinit prin implementarea Activitatii 3 (A3.1) si corespunde Activitatii 3 prevazute in GS CS.

OS4. Stimularea ocuparii tinerilor NEETs din categoriile A, B, C, D, prin oferirea de servicii specializate pentru stimularea ocuparii pentru tinerii NEETs din GT, pe durata a 24 de luni, concretizata prin angajarea a 89 tineri NEETs din GT (din care 10% de etnie roma si 20% din mediul rural), in termen de 6 luni de la incetarea calitatii de participant. OS4 va fi indeplinit prin implementarea Activitatii 4 (A4.1) si corespunde Activitatii 4 prevazute in GS CS.

OS5. Stimularea antreprenoriatului in randul tinerilor NEETs din categoria A, prin oferirea de servicii specializate de formare si consiliere antreprenoriala pentru 20 tineri NEETs din GT, precum si prin acordarea de 9 micro-granturi pentru finantarea infiintarii de noi afaceri, pe durata a 24 de luni. OS5 va fi indeplinit prin implementarea Activitatii 5 (A5.1, A5.2) si corespunde Activitatii 5 prevazute in GS CS.

Grup tinta total: 251 de tineri NEETs cu domiciliul sau resedinta in Regiunea Sud-Muntenia (corespunzator indicatorului de realizare 4S225), din care:

– minim 10%, respectiv minim 26 de persoane vor fi de etnie roma;

– minim 20%, respectiv minim 51 de persoane vor fi din mediul rural;

– minim 30%, respectiv minim 76 persoane vor face face din categoria de ocupabilitate C si D.

In conformitate cu cerintele enuntate in Ghidul Solicitantului Conditii Specifice pentru prezentul apel de proiecte, conditiile de eligibilitate impuse pentru recrutarea/inregistrarea in grupul tinta sunt urmatoarele:

– Sa fie tanar NEETs cu varsta cuprinsa intre 16 si 29 de ani

– Sa fie inregistrat si profilat de SPO

– Sa aiba domiciliul sau resedinta in Regiunea Sud-Muntenia.

Apartenenta la grupul tinta se va realiza la intrarea in proiect (data la care persoana va beneficia pentru prima data de sprijinul oferit prin proiect) prin declaratie pe propria raspundere a persoanei din grupul tinta sau a persoanelor / institutiilor abilitate si/sau prin atasarea de documente doveditoare.

Tinerii NEETs someri inregistrati la SPO/AJOFM eligibili pentru inregistrare in grupul tinta vor proveni din urmatoarele categorii, din punct de vedere al ocupabilitatii:

– Nivelul A – „usor ocupabil”

– Nivelul B – „mediu ocupabil”

– Nivelul C – „greu ocupabil”

– Nivelul D – „foarte greu ocupabil”

In functie de incadrarea in nivelul de ocupabilitate, tinerii NEETs recrutati in grupul tinta vor putea beneficia de anumite categorii de servicii oferite in cadrul proiectului, in conformitate cu informatiile prezentate in sectiunile urmatoare.

Activități previzionate/Grafic de implementare:

 

Activitate/subactivitate – 150415 – SION Luna Entitate
A1. Desfasurarea campaniei de informare, promovare si recrutare in randul tinerilor NEETs si asigurarea respectarii cerintelor in domeniul prelucrarii datelor cu caracter personal si a promovarii temelor secundare/orizontale
1.1. Desfasurarea campaniei de informare si promovare in randul potentialilor tineri NEETs, indrumare a acestora pentru profilare catre SPO si respectiv inregistrare in grupul tinta al proiectului L1 – L23 ASSD (S)
1.2. Asigurarea respectarii cerintelor in domeniul prelucrarii datelor cu caracter personal si desfasurarea cursurilor pentru promovarea temelor secundare si orizontale L1 – L24 ASSD (S)
A2. Organizarea cursurilor de formare profesionala (cursuri de calificare) pentru persoanele inscrise in GT cu nivel de ocupabilitate B, C, D
2.1. Desfasurarea cursurilor de calificare pentru persoanele inscrise in GT, in calificari corelate cu locurile de munca vacante din piata fortei de munca L2 – L24 ASSD (S)
A3. Organizarea proceselor de evaluare si certificare a competentelor profesionale pentru persoanele inscrise in GT cu nivel de ocupabilitate B, C, D
3.1. Desfasurarea proceselor de evaluare si certificare a competentelor profesionale pentru persoanele din GT, in calificari corelate cu locurile de munca vacante din piata fortei de munca L2 – L24 ASIM (P)
A4. Oferirea de servicii specializate de mediere a muncii pentru persoanele inscrise in GT cu nivel de ocupabilitate A, B, C, D, in vederea ocuparii acestora
4.1. Oferirea de servicii specializate de mediere a muncii pentru persoanele inscrise in GT, cu nivel de ocupabilitate A, B, C, D, in vederea stimularii ocuparii acestora L1 – L24 ASSD (S)+ ASIM (P)
A5. Sprijinirea dezvoltarii antreprenoriatului pentru persoanele din GT cu nivel de ocupabilitate A
5.1. Organizarea de servicii de formare antreprenoriala si consiliere in afaceri pentru persoanele din GT cu nivel de ocupabilitate A, in vederea demararii si administrarii de afaceri proprii L1 – L24 ASSD (S)
5.2. Acordarea de subventii pentru infiintarea de noi afaceri beneficiarilor serviciilor de formare si consiliere antreprenoriala, precum si supravegherea functionarii acestora L4 – L24 ASSD (S)
A6. Managementul proiectului
6.1. Coordonarea activitatii proiectului si asigurarea masurilor de informare, publicitate si vizibilitate a proiectului L1 – L24 ASSD (S)
6.2. Asigurarea resurselor umane si materiale necesare pentru implementarea proiectului si intocmirea raportarilor tehnico-financiare L1 – L24 ASSD (S)
A7. Decontarea cheltuielilor indirecte
7.1. Decontarea cheltuielilor indirecte L1 – L24 ASSD (S)+

ASIM (P)

 

 

Rezultatele subactivitatii 1.1.:

-1 macheta materiale campanie informare/promovare/recrutare/inregistrare elaborata/multiplicata in 251 ex

-1 macheta materiale inregistrare in GT a tinerilor NEETs elaborata/multiplicata in 251 ex

-1 campanie regionala de informare/promovare/recrutare/inregistrare derulata timp de 23 luni

-50 potentiali tineri NEETs indrumati catre SPO/AJOFM in vederea profilarii

-7 protocoale incheiate cu SPO/AJOFM din judetele regiunii

-7 baze de date cu tinerii NEETs din judetele regiunii primite de la SPO/AJOFM

-1 baza de date centralizata cu tinerii NEETs din regiune intocmita

-251 tineri NEETs inregistrati in GT, din care 26 (10%) etnie roma, 51 (20%) din mediul rural, 76 (30%) nivel C si D

-1 macheta formular exprimare optiuni elaborata/multiplicata/completata in 251 ex

-80 recomandari intocmite pentru participarea la cursurile de calificare

-26 recomandari intocmite pentru participarea la procesele de evaluare/certificare competente

-20 recomandari intocmite pentru participarea la formare/consiliere antreprenoriala

-89 recomandari intocmite pentru participarea la serviciile de stimulare a ocuparii/mediere

-251 chestionare feed-back completate/centralizate

Rezultatele subactivitatii 1.2.:

-1 responsabil GDPR angajat in conformitate cu cerintele din Orientari Generale POCU 2014-2020

-251 seturi documente prelucrare date personale intocmite

-251 persoane informate cu privire la datele de contact ale responsabilului GDPR

-251 persoane informate cu privire la scopurile prelucrarii datelor personale

-251 persoane informate cu privire la temeiul juridic, la perioada de stocare a datelor si la potentialii destinatari ai acestora

-1 procedura de notificare a incalcarii securitatii datelor personale elaborata/aprobata

-1 evidenta a activitatilor de prelucrare a datelor personale mentinuta

-1 evaluare a riscurilor prezentate de prelucrarea datelor personale realizata

-13 sesiuni de formare teme secundare TS (Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de dioxid de carbon si eficienta din punctul de vedere al utilizarii resurselor si Imbunatatirea accesibilitatii, a utilizarii si a calitatii tehnologiilor informatiei si comunicatiilor) si orizontale TO (Dezvoltare durabila si Utilizarea TIC si contributia la dezvoltarea de competente digitale) organizate pentru 126 participanti

-126 seturi de materiale multiplicate si distribuite, pentru promovarea TS/TO

-251 chestionare feed-back completate/centralizate

Rezultatele subactivitatii 2.1.:

-minim 80 de recomandari privind participarea la cursuri calificare procesate

-5 grupe de curs alcatuite, pe baza centralizarii recomandarilor privind participarea la cursuri calificare

-5 seturi documente incepere curs intocmite si inaintate catre CJAFFPA

-5 cursuri nivel 2 derulate pentru 80 tineri NEETs din GT (B/C/D), in oricare dintre calificarile: Lucrator in comert, Confectioner asamblor articole textile, Agent de curatenie cladiri si mijloace de transport, Lucrator in structuri constructii, Patiser, Lucrator alimentatie, Ingrijitoare batrani la domiciliu, Vopsitor industrial, in functie de solicitari si cerintele de pe piata muncii

-80 seturi contracte + cereri de inscriere intocmite

-80 seturi materiale pentru formare multiplicate/distribuite

-1 platforma e-learning suport formare utilizata

-5 seturi liste lunare de prezenta intocmite

-5 seturi documente examen intocmite

-5 examene finale derulate

-minim 72 persoane absolvente (90% din total participanti)

-minim 72 certificate de calificare + suplimente descriptive completate/eliberate

-minim 72 chestionare feed-back aplicate

Rezultatele subactivitatii 3.1.:

-minim 26 recomandari privind participarea la procese de evaluare/certificare competente procesate

-1 centralizare a recomandarilor privind participarea la procese de evaluare/certificare competente intocmita

-26 planificari de procese de evaluare/planuri de evaluare intocmite

-26 procese de evaluare derulate pentru tinerii NEETs din GT (B/C/D), in oricare dintre calificarile: Confectioner asamblor articole textile, Agent securitate, Ospatar/chelner, Masinist terasamente, Electrician constructor, Brutar, Zidar,pietrar,tencuitor, Dulgher,tamplar,parchetar, Macelar, Pavator, Lucrator cresterea animalelor, Ingrijitoare bolnavi domiciliu, Ingrijitoare batrani domiciliu, in functie de solicitari si cerintele de pe piata muncii

-26 seturi de instrumente de evaluare intocmite, completate si corectate de catre evaluatori

-26 decizii privind competenta luate de catre evaluatori, pe baza centralizarii aspectelor critice indeplinite

-minim 24 tineri NEETs certificati (90% din total participanti)

-minim 24 certificate de competente profesionale completate/inregistrate/eliberate

-minim 24 de chestionare de feed-back aplicate candidatilor

Rezultatele subactivitatii 4.1.:

-1 baza de date cu locurile de munca vacante intocmita si actualizata

-240 de locuri de munca vacante inregistrate (10/luna)

-240 interviuri de angajare facilitate (10/luna)

-240 CV-uri/scrisori de intentie intocmite (10/luna)

-4 burse de locuri de munca organizate

-4 seturi liste de participare la bursele de locuri de munca vacante intocmite

-20 angajatori participanti la bursele de locuri de munca vacante

-80 de locuri de munca vacante oferite cu ocazia burselor de locuri de munca

-minim 89 tineri NEETs din GT beneficiari ai activitatilor de medierea muncii, din care 10% de etnie roma si 20% din mediul rural

-89 planuri de medierea muncii personalizate intocmite

-89 trasee individuale in vederea ocuparii monitorizate

-89 planuri de mediere completate si actualizate

-89 locuri de munca ocupate centralizate

-1 baza de date cu locuri de munca ocupate intocmita

-89 chestionare de feed-back aplicate tinerilor NEETs din GT care au ocupat un loc de munca.

Rezultatele subactivitatii 5.1.:

-20 recomandari de participare la cursurile de formare antreprenoriala procesate pentru NEETs nivel A

-2 grupe de curs “Competente antreprenoriale” organizate si derulate

-2 seturi documente incepere curs intocmite si inaintate catre CJAFFPA

-20 seturi materiale formare antreprenoriala multiplicate/distribuite

-2 seturi liste prezenta intocmite

-2 examene finale derulate

-18 persoane absolvente (90% din total participanti)

-18 certificate absolvire + suplimente emise

-18 beneficiari ai serviciilor de formare antreprenoriala consiliati in afaceri, in vederea intocmirii de planuri de afaceri

-18 planuri de afaceri/seturi proiectii financiare intocmite

-1 procedura evaluare si selectie planuri evaluare elaborata

-2 concursuri planuri de afaceri organizate, in vederea selectarii a 9 planuri de afaceri spre finantare

-9 beneficiari ai subventiilor pentru infiintarea de noi afaceri consiliati in afaceri pe perioada implementarii/sustenabilitatii

-18 chestionare feed-back aplicate.

Rezultatele subactivitatii 5.2.:

-9 contracte de subventie incheiate intre beneficiarul proiectului si administratorii firmelor castigatoare

-9 seturi declaratii minimis completate de catre administratorii firmelor castigatoare

-9 micro-granturi de maxim 25.000 EURO fiecare acordate autorilor planurilor de afaceri castigatoare pentru infiintarea de noi afaceri

-1 procedura de monitorizare/supraveghere a afacerilor finantate elaborata si aprobata la nivel de proiect

-9 rapoarte lunare de progres intocmite/luna (cate 1 pentru fiecare afacere finantata), incepand cu momentul platii subventiei in contul beneficiarilor de micro-grant pana la finalizarea implementarii/sustenabilitatii

-9 intalniri lunare de evaluare a progresului organizate/luna (cate 1 pentru fiecare afacere finantata), incepand cu momentul platii subventiei in contul beneficiarilor de micro-grant pana la finalizarea implementarii/sustenabilitatii

-proceduri de achizitie/angajare personal, derulate pentru fiecare dintre cele 9 afaceri finantate, sub supravegherea expertului monitorizare/supraveghere afaceri finantate

-9 chestionare de feed-back aplicate beneficiarilor de ajutor de minimis

Rezultatele subactivitatii 6.1.:

-1 plan implementare proiect elaborat/verificat/actualizat periodic

-24 sedinte lunare de evaluare a progresului implementarii

-8 rapoarte de progres intocmite trimestrial

-2 conferinte de presa organizate cu ocazia inceperii/inchiderii proiectului

-1 microsite realizat pentru proiect, actualizat periodic

-2 comunicate de presa privind inceperea/inchiderea proiectului emise

-2 bannere exterioare afisate la sediul solicitantului si al partenerului

-2 roll-up-uri afisate in locatiile de implementarea

-2000 de pliante multiplicate si distribuite pentru asigurarea vizibilitatii proiectului

-500 de afise multiplicate si distribuite pentru asigurarea vizibilitatii proiectului

-251 persoane din GT informate in mod specific cu privire la sprijinul acordat prin FSE+ILMT

-Inscriptionarea tuturor documentelor referitoare la implementarea proiectului (pentru public sau participanti), inclusiv a certificatelor de calificare/absolvire/competente profesionale cu o mentiune privind faptul ca operatiunea a fost sprijinita in cadrul FSE+ILMT

Rezultatele subactivitatii 6.2.:

-Contract de munca si fisa de post intocmite pentru managerul de proiect

-Contract de munca si fisa de post intocmite pentru coordonatorul din partea partenerului

-Contracte de munca si fise de post intocmite pentru expertii din echipa de implementare, atat din partea solicitantului, cat si a partenerului

-Contracte de munca si fise de post intocmite pentru formatorii cursurilor de formare profesionala/antreprenoriala/teme secundare

-Contracte de munca si fise de post intocmite pentru evaluatorii de competente profesionale

-Contracte de munca si fise de post intocmite pentru evaluatorii din comisia de evaluare si selectie planuri de afaceri

-Dispozitii de alocare intocmite pentru toate resursele materiale puse la dispozitie pentru buna implementare a activitatilor proiectului

-Proceduri de achizitie derulate, cu respectarea prevederilor legislative in vigoare si a planului de achizitii propus prin proiect

-Raportari tehnico-financiare intocmite trimestrial.

Rezultatele subactivitatii 7.1.:

Decontarea cheltuielilor indirecte in procent de maxim 15% din cheltuieli salariale directe, pentru realizarea tuturor actiunilor suport pentru implementarea activitatilor A1 – A6 prevazute in proiect. In linia bugetara cheltuieli indirecte vor fi decontate urmatoarele cheltuieli:

-cheltuieli pentru actiunile de informare si publicitate

-remuneratia expertilor suport pentru activitatea managerului de proiect (salarii aferente + contributii angajati si angajatori)

-cheltuieli pentru derularea procedurilor de achizitie

-cheltuieli cu chiriile si utilitatile

-cheltuieli cu materialele consumabile auxiliare

-cheltuieli cu serviciile de intretinere si reparare echipamente

-cheltuieli cu serviciile de intretinere si reparare mijloace de transport

-cheltuieli cu asigurarea securitatii cladirilor

-cheltuieli postale si alte cheltuieli suport pentru activitatile proiectului care sunt eligibile in aceasta linie bugetara.

 

 

COD DESCRIERE INDICATOR Minim Roma Rural
4S225 Tineri NEETs șomeri cu vârsta cuprinsă între 16-29 ani, care beneficiază de sprijin 251 26 51
CR01 Participanții șomeri care participă la intervenția sprijinită de ILMT până la finalizarea sa 201 21 41
CR02 Participanții șomeri care primesc o ofertă de muncă, de participare la un program de educație continuă, ucenicie sau de stagiu, la încetarea calității de participant 89 9 18
CR03 Participanții șomeri care urmează un program de educație/formare, care sunt în curs de a obține o calificare sau care au un loc de muncă, inclusiv ca independenți, la încetarea calității de participant 126 13 26
CR04 Participanții șomeri de lungă durată care participă la intervenția sprijinită de ILMT până la finalizarea sa 41 5 9
CR05 Participanții șomeri de lungă durată care primesc o ofertă de muncă, de participare la un program de educație continuă, ucenicie sau de stagiu la încetarea calității de participant 18 2 4
CR06 Participanții șomeri de lungă durată care obțin o calificare, sau care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, la încetarea calității de participant 26 3 6
CR07 Participanții inactivi care nu urmează studii sau cursuri de formare, care participă la intervenția sprijinită de ILMT 6 1 2
CR08 Participanții inactivi care nu urmează studii sau cursuri de formare și care primesc o ofertă de muncă, de participare la un program de educație continuă, ucenicie sau de stagiu la încetarea calității de participant 6
CR09 Participanții inactivi care nu urmează un program de educație sau de formare, care urmează un program de educație/formare, sunt în curs de a obține o calificare sau care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, la încetarea calității de participant 2
CR10 Participanți care participă la programe de educație continuă, de formare în vederea obținerii unei diplome, de ucenicie sau de stagiu în termen de șase luni de la încetarea calității de participant 39 4 8
CR11 Persoanele care, în termen de șase luni de la încetarea calității de participant, obțin un loc de muncă 89 9 18
CR12 Persoanele care încep o activitate independentă în termen de șase luni de la încetarea calității de participant 9