Asociația “Înapoi la Muncă” în calitate de solicitant și Asociația de Sprijin a Șomerilor Dâmbovița, Comuna Beștepe si Scoala Gimnaziala Bestepe, în calitate de parteneri implementeaza proiectul “Măsuri integrate de reducere a numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială pentru comunitatea marginalizată din UAT Bestepe (M.I.R.S.E.S.)” – POCU/400/4/2/125895.

In scopul implementarii in bune conditii a proiectului si a derularii corespunzatoare a achizitiilor propuse prin bugetul acestuia, Asociatia “Inapoi la Munca” solicita oferte de pret pentru incheierea unui contract de executie lucrari de reabilitare / modernizare cladiri / conditii de locuire, inclusiv accesibilizare.

 

a) Informatii generale privind Autoritatea Contractanta:

Beneficiar:                  ASOCIATIA “INAPOI LA MUNCA”

Persoana de contact: PICIORUS ION – Manager proiect

Detalii de contact:      Ploiești, str. Malu Roșu, nr. 47, județul Prahova, 0244.523.068 sau 0733.681.443, e-mail: la_munca@yahoo.com, Web: www.inapoilamunca.ro

 

b) Tipul de contract

Contract de executie lucrari de reabilitare / modernizare cladiri / conditii de locuire, inclusiv accesibilizare.

c) Denumirea/descrierea lucrarilor ce urmeaza a fi executate si codul CPV, precum si volumul/caracteristicile acestora

Obiectul contractului de executie lucrari este constituit de executarea de lucrari de reabilitare / modernizare cladiri / conditii de locuire, inclusiv accesibilizare pentru imobilele ce vor face obiectul interventiilor in domeniul imbunatatirii conditiilor de locuit din UAT Bestepe.

Codul CPV aferent achiziţiei: – Cod CPV 45453000-7 – Lucrări de reparaţii generale şi de renovare.

Scopul principal al contractului este acela de a analiza documentatiile elaborate si puse la dispozitie pentru fiecare dintre imobilele ce vor face obiectul interventiilor pentru imbunatatirea conditiilor de locuit (Plan de incadrare in zona; Plan de situatie existent; Plan parter existent – Releveu fotografic; Plan de situatie propus; Plan parter propus / Plan invelitoare propus; Fatade; Propunere 3D; Antemasuratoare; Memoriu tehnic reparatii curente; Memoriu tehnic și breviar de calcul pentru instalații interioare; Lista cantitati de lucrari instalatii sanitare; Formular F3 – Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari – 1.1 Terasamente, accesibilizare locuinta; Formular F3 – Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari – 1.3 Arhitectura; Formular F3 – Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari – 1.4 Instalatii sanitare; Formular F3 – Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari – 1.5 Instalatii electrice; Formular F3 – Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari – 1.4.1 Montaj echipamente; Formular C6 – Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale; Formular C7 – Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru; Formular C8 – Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii; Formular F2 – Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect; Formular F4 – Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari; Formular F5 – Fisele tehnice pentru echipamente) si de a executa lucrarile de reabilitare / modernizare cladiri / conditii de locuire, inclusiv accesibilizare propuse, cu incadrare in bugetul estimat si alocat pentru aceasta achizitie de lucrari.

Propunerea tehnică trebuie să îndeplinească cerinţele minimale din specificațiile tehnice aferente caietului de sarcini, acestea fiind considerate obligatorii.

Lucrarile de reabilitare / modernizare cladiri / conditii de locuire, inclusiv accesibilizare ofertate trebuie să îndeplinească cerinţele prevăzute în descrierea din caietul de sarcini, considerate necesare pentru asigurarea cerinţelor tehnice şi profesionale asumate prin contract. Cerinţele sunt obligatorii pentru toţi ofertanţii şi nu îi absolvă pe aceştia de responsabilitatea de a realiza şi alte sarcini necesare pentru executarea contractului la un standard de calitate corespunzător.

d) Valoarea estimata

Valoarea estimata fara TVA : 249.172,10 lei; Moneda: RON.

e) Sursa de finantare

Lucrarile de reabilitare / modernizare cladiri / conditii de locuire, inclusiv accesibilizare vor fi achizitionate in cadrul proiectului “Măsuri integrate de reducere a numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială pentru comunitatea marginalizată din UAT Bestepe (M.I.R.S.E.S.)” – POCU/400/4/2/125895, finantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020.

f) Termenul limita de primire a ofertelor

Termenul limita de primire a ofertelor este 03.01.2022, ora 15.00.

g) Modalitatea de transmitere a ofertelor

Ofertele pot fi transmise doar prin intermediul SEAP/SICAP, conform cerintelor din caietul de sarcini/fisa de date a achizitiei, atasate la acest anunt.

h) Limba in care trebuie redactata oferta / Moneda de exprimare a pretului

Ofertele se vor redacta in limba romana.

Pretul trebuie exprimat in lei.

i) Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila

Oferta trebuie mentinuta valabila pentru o perioada de cel putin 90 zile.

j) Criteriul de atribuire a contractului de executie lucrari

Procedura de atribuire aplicată este „Procedura simplificată”, cu aplicarea criteriului de atribuire: ”preţul cel mai scăzut”, in conditiile Legii 98/2016 privind achizițiile publice și ale Hotărârii nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare atribuirea contractului de achiziţie publică/ acordului-cadru din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice.

 

Anunt_Reabilitare Caiet de sarcin DUAE_24.11.2021 Fisa Date Formulare_Reabilitare Strategie de contractare