Detalii proiectCapacitate administrativăObiective specificeGrup țintă eligibilActivități previzionateRezultateIndicatoriEchipa de proiectCalendar CursuriGhid proiect

Titlu proiect:

IMM DIGITALL – DEZVOLTAREA INTEGRATĂ A COMPETENȚELOR DIGITALE PENTRU ANGAJAȚII ȘI SPECIALIȘTII IT CARE ACTIVEAZĂ ÎN SECTOARELE SNC/DOMENIILE SNCDI LA NIVELUL REGIUNII SUD-MUNTENIA

ID Proiect:

POCU/860/3/12/141968

Axa prioritară 3:

Locuri de muncă pentru toți

Obiectivul tematic 8:

Promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă

Prioritatea de investiții 10.iii:

Îmbunătățirea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupurile de vârstă într-un cadru formal, non-formal sau informal, actualizarea cunoștințelor, a aptitudinilor și a competențelor forței de muncă și promovarea unor căi de învățare flexibile, inclusiv prin orientare profesională și prin validarea competențelor dobândite

Obiectivul specific: 3.12.:

Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților

Localizare proiect:

Regiunea Sud-Muntenia

Beneficiar:

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița

Parteneri:

Asociația de Sprijin a Șomerilor Dâmbovița – Partener 1
Asociația “Înapoi la Muncă” – Partener 2

Perioada implementare:

21.10.2022 – 31.12.2023

Durata:

15 luni

Valoare proiect:

4.348.089, 18 Lei

Sedii proiect:

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița – Solicitant
Calea Câmpulung, nr. 6A, Municipiul Târgoviste, cod postal 130092, județul Dâmbovița, România

Date de contact:

Telefon: 0245.210.318
Telefon: 0751.153.708
E-mail: info@cciadb.ro

Asociația de Sprijin a Șomerilor Dâmbovița – Partener 1
Str. Prof. Cornel Popa, nr. 69A, Municipiul Târgoviste, cod postal 130008, județul Dâmbovița, România

Date de contact:

Telefon: 0245.62.07.02
Telefon: 0345.40.13.32
E-mail: assd_tgv@yahoo.com

Asociația „Înapoi la Muncă” – Partener 2
Str. Malu Rosu, nr. 47, Municipiul Ploiesti, cod postal 100490, județul Prahova, România

Date de contact:

Telefon: 0244.523.068
E-mail: assd_ph@yahoo.com

Solicitantul – Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița a implementat/implementează cu succes, atât ca solicitant, cât și ca partener proiecte finanțate din fonduri europene, proiecte destinate angajaților din Regiunea Sud-Muntenia ce presupun activități de formare profesională, evaluare competențe și implementare programe de învățare la locul de muncă.
În plus, solicitantul este furnizor de servicii de formare profesională autorizat în baza OG 129/2000 din anul 2014, fiind autorizat în prezent pentru o serie de calificări/ocupații.
Încă de la momentul înființării (1990), CCIA Dâmbovița a oferit societăților membre sprijin și consultanță pentru dezvoltarea afacerii și formarea profesională a angajaților proprii. Totodată, CCIA Dâmbovița dispune de resurse materiale și logistice relevante pentru implementarea în bune condiții a prezentului proiect.

Partenerul 1 – Asociația de Sprijin a Șomerilor Dâmbovița a implementat/implementează cu succes în ultimii 11 ani (că solicitant sau partener) proiecte finanțate din fonduri europene/bugetul de stat, dintre care aproximativ 10 proiecte au fost/sunt destinate angajaților și presupun activități de consiliere, formare, evaluare și consiliere în carieră. Două dintre acestea, au vizat exclusiv exclusiv formarea resurselor umane ale societăților din sectoarele economice SNC/domeniile SNCDI din Regiunea Sud-Muntenia.
Mai mult decât atât, partenerul este autorizat ca furnizor de servicii de formare profesională în baza OG 129/2000 înca din anul 2004, reușind să formeze până în prezent un număr de peste 40.000 de persoane, dintre care peste 2.000 au fost în domeniul TIC. În plus, partenerul a dezvoltat relații de colaborare/comerciale cu diferite societăți, din toate sectoarele economice relevante. Totodată, ASSD dispune de resurse materiale și logistice relevante pentru implementarea în bune condiții a prezentului proiect.

Partenerul 2 – Asociația „Înapoi la Muncă„ a implementat/implementează cu succes în ultimii 11 ani (ca solicitant sau partener) proiecte finanțate din fonduri europene/bugetul de stat, dintre care aproximativ 9 proiecte au fost/sunt destinate angajaților și presupun activități de formare, evaluare și consiliere în carieră. Două dintre acestea, vizează exclusiv formarea resurselor umane ale societăților din sectoarele economice SNC/domeniile SNCDI din Regiunea Sud-Muntenia.
Mai mult decât atât, partenerul este centru de evaluare și certificare competențe autorizat în baza OG 129/2000 încă din anul 2007, reușind să certifice până în prezent un număr de peste 33.000 de persoane, dintre care peste 1.500 în domeniul TIC.
În plus, partenerul a dezvoltat relații de colaborare/comerciale cu diferite societăți, din toate sectoarele economice relevante. Totodată, ASIM dispune de resurse materiale și logistice relevante pentru implementarea optimă a prezentului proiect.

OBIECTIVE PROIECT:

Obiectivul general al proiectului:

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă diversificarea și dezvoltarea competențelor profesionale (competențe de bază/avansate în domeniul TIC) pentru un număr de 303 angajați din 32 întreprinderi care activează sau urmează să activeze în sectoare economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI localizate în Regiunea Sud-Muntenia, în scopul îmbunătățirii accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții, a actualizării competențelor și a sporirii flexibilității și competitivității acestora pe piața muncii.

Obiectivul specific al apelului și rezultatele așteptate vor fi îndeplinite prin implementarea următoarelor măsuri:

 • Derularea unei campanii regionale de conștientizare privind importanța și necesitatea participării angajaților la programe de FPC (cu accent pe competențele digitale de bază/avansate) ce va viza minim 100 de întreprinderi care-și desfășoară activitatea într-unul dintre sectoarele economice / domeniile identificate conform SNC și SNCDI din Regiunea Sud-Muntenia;
 • Dobândirea/Dezvoltarea competențelor digitale de bază pentru minim 100 de angajați (cu accent pe lucrătorii vârstnici și de sex feminin) ce vor participa la cursurile de formare profesională – cursuri calificare nivel 3 în calificarea „Operator introducere, validare și prelucrare date”, dintre care minim 92 vor fi certificați;
 • Dobândirea/Dezvoltarea competențelor digitale avansate pentru minim 102 angajați (cu accent pe angajații vârstnici, de sex feminin și specialiștii din domeniul IT) ce vor participa la cursurile de formare competențe digitale avansate, dintre care minim 92 vor fi certificați;
 • Evaluarea competențelor digitale pentru minim 101 angajați (cu accent pe lucrătorii vârstnici și de sex feminin) ce vor participa la procesele de evaluare și certificare a competențelor digitale în calificarea “Operator introducere, validare și prelucrare date”, dintre care minim 92 vor fi certificați;
 • Acordarea de sprijin unui număr de minim 4 întreprinderi care-și desfășoară activitatea într-unul dintre sectoarele economice / domeniile identificate conform SNC și SNCDI în vederea elaborării, introducerii și monitorizării unor programe de învățare la locul de muncă, centrat pe dobândirea/dezvoltarea de competențe digitale de bază/avansate.

Obiectivele specifice ale proiectului:

 • OS1. Creșterea gradului de conștientizare la nivelul întreprinderilor care-și desfășoară activitatea într-unul dintre sectoarele economice / domeniile identificate conform SNC și SNCDI cu privire la importanța și necesitatea participării angajaților la programe de FPC, cu accent pe alfabetizarea digitală și dezvoltarea de competențe digitale avansate, prin organizarea unei campanii regionale de conștientizare derulată pentru 100 de întreprinderi din Regiunea Sud-Muntenia, pe durata a 14 luni. OS1 va fi îndeplinit prin implementarea Activității 1 (A1.1, A1.2) și corespunde Activității 1.3.4 prevăzute în GS CS.
 • OS2. Asigurarea grupului țintă pentru activitățile proiectului, prin recrutarea și înregistrarea în GT a 303 angajați din 32 de întreprinderi care-și desfășoară activitatea într-unul dintre sectoarele economice / domeniile identificate conform SNC și SNCDI, precum și prin recomandarea acestora pentru participarea într-una dintre intervențiile furnizate, pe durata a 14 luni. OS2 va fi îndeplinit prin implementarea Activității 1 (A1.1, A1.2, A1.3) și reprezintă o activitate suport pentru implementarea Activităților 1.3.1, 1.3.2 și 1.3.4 prevăzute în GS CS.
 • OS3. Dezvoltarea competențelor digitale de bază ale angajaților (cu accent pe lucrătorii vârstnici și de sex feminin) din întreprinderile care-și desfășoară activitatea într-unul dintre sectoarele economice / domeniile identificate conform SNC și SNCDI, prin organizarea de programe de formare profesională – cursuri de calificare – pentru 100 de participanți, pe durata a 14 luni, cu un procent de certificare de minim 92%. OS3 va fi îndeplinit prin implementarea Activității 2 (A2.1, A2.2) și corespunde Activității 1.3.1 prevăzute în GS CS.
 • OS4. Dezvoltarea competențelor digitale avansate ale angajaților (cu accent pe angajații vârstnici, de sex feminin și specialiștii din domeniul IT) din întreprinderile care-și desfășoară activitatea într-unul dintre sectoarele economice / domeniile identificate conform SNC și SNCDI, prin organizarea de programe de formare – cursuri competențe digitale avansate – pentru 102 participanți, pe durata a 14 luni, cu un procent de certificare de minim 90%. OS4 va fi îndeplinit prin implementarea Activității 2 (A2.1, A2.2) și corespunde Activității 1.3.1 prevăzute în GS CS.
 • OS5. Certificarea competențelor digitale ale angajaților care nu au dovada deținerii acestora din întreprinderile care-și desfășoară activitatea într-unul dintre sectoarele economice / domeniile identificate conform SNC și SNCDI, prin organizarea a 101 procese de evaluare/certificare competențe profesionale, pe durata a 14 luni, cu un procent de certificare de minim 91%. OS5 va fi îndeplinit prin implementarea Activității 3 (A3.1) și corespunde Activității 1.3.2 prevăzute în GS CS.
 • OS6. Sprijinirea întreprinderilor care-și desfășoară activitatea într-unul dintre sectoarele economice / domeniile identificate conform SNC și SNCDI în vederea elaborării, implementării și monitorizării a 4 programe de învățare la locul de muncă pentru alfabetizare digitală și dezvoltare competențe TIC pe durata a 15 luni. OS6 va fi îndeplinit prin implementarea Activității 4 (A4.1, A4.2, A4.3) și corespunde Activității 1.3.3 prevăzute în GS CS.
 • OS7. Asigurarea respectării în cadrul proiectului a legislației în domeniul datelor cu caracter personal precum și promovarea temelor secundare POCU 2014 – 2020, prin derularea activităților specifice în domeniul GDPR pentru cele 303 de persoane din GT, pe durata a 15 luni, precum și prin organizarea pentru acestea a programelor de formare pentru promovarea temelor secundare, pe durata a 14 luni. OS7 va fi îndeplinit prin implementarea subactivitatii A1.4 și a subactivitatilor A2.1 și A2.2 și corespunde cerințelor specifice prevăzute în GS CS și Orientări Generale POCU.

Grup țintă total – 303 angajați cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau cu timp parțial) ce provin din întreprinderi care-și desfășoară activitatea principală sau secundară într-unul dintre sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI sau din întreprinderi care intenționează să-și adapteze activitatea principală sau secundară la cel puțin unul dintre aceste sectoare economice sau unul dintre domeniile de specializare inteligentă menționate anterior din Regiunea Sud-Muntenia.

Dintre aceștia, un procent de 10% din total grup țintă, respectiv 31 de persoane vor face parte din categoria angajaților vârstnici, în conformitate cu cerințele de eligibilitate enunțate în Ghidul Solicitantului Condiții Specifice.

Totodată, un procent de 40% din total grup țintă, respectiv 122 persoane vor face parte din categoria angajaților de sex feminin, în conformitate cu cerințele de eligibilitate enunțate în Ghidul Solicitantului Condiții Specifice.

În plus, un procent de 10% din total participanți la formare, respectiv 21 persoane vor face parte din categoria specialiștilor din domeniul IT, în conformitate cu cerințele de eligibilitate enunțate în Ghidul Solicitantului Condiții Specifice.

Modalitatea de identificare și recrutare a GT

a. Modalitatea de identificare și implicare în activitățile proiectului a întreprinderilor care vor furniza angajați pentru înregistrarea în GT

În cadrul proiectului va fi organizată 1 campanie de conștientizare la nivel regional, în care vor fi implicate să participe un număr de 100 de întreprinderi/IMM-uri care-și desfășoară activitatea într-unul dintre sectoarele economice / domeniile identificate conform SNC și SNCDI.

Pentru fiecare dintre acestea se va aplica câte un chestionar prin care se va evalua necesarul de FPC la nivel de entitate, precum și disponibilitatea acestora de a furniza angajați pentru activitățile proiectului. Întreprinderile implicate în campanie vor fi identificate din rândul întreprinderilor înscrise în registrele Camerelor de Comerț, Industrie și Agricultură din Regiunea Sud-Muntenia, precum și din bazele de date cu colaboratorii partenerilor implicați în proiect.

În urmă centralizării și interpretării chestionarelor completate se vor formula recomandări pentru un număr de minim 32 de întreprinderi/IMM-uri din cadrul cărora vor fi selectate angajații ce vor fi înregistrați în grupul țintă și vor participa în activitățile proiectului.

b. Modalitatea de identificare și implicare în activitățile proiectului a angajaților din întreprinderile interesate

În cadrul subactivitatii de recrutare și înregistrare GT vor fi organizate o serie de întâlniri cu cele 32 de întreprinderi pentru care s-au formulat recomandări de participare a angajaților în activitățile proiectului, în urmă cărora vor fi completate fișe individuale de întreprindere, ce vor reprezenta o radiografie a structurii de personal, calificărilor acestora și necesarului de FPC a competențelor digitale la nivel de unitate. Astfel vor fi identificate persoanele angajate care prezintă deficit de competențe digitale sau nu au dovada deținerii unor astfel de competențe, urmând să se realizeze înregistrarea acestora în GT al proiectului. După înregistrarea în GT se va realiza aprecierea/evaluarea nivelului de competențe digitale al angajaților, pentru a se identifica necesarul de FPC a competențelor digitale al fiecăruia și a îndruma pe fiecare dintre cele 303 persoane din GT către serviciile proiectului care răspund cel mai bine nevoilor sale.

Activitatea 1. Organizarea si derularea campaniei de constientizare a angajatorilor si de recrutare a grupului tinta

Subactivitatea 1.1: Organizarea/derularea campaniei de constientizare si recrutarea GT pentru cursurile de formare competente digitale in judetele DB, IL, CL, GR

Rezultate previzionate:

-1 baza date cu intreprinderi SNC/SNCDI din jud. DB,IL,CL,GR intocmita

-1 macheta materiale campanie constientizare elaborata/multiplicata in 50 ex

-1 Ghid privind FPC a competentelor digitale elaborat/multiplicat/distribuit in 50 ex

-1 campanie constientizare derulata timp de 17 luni in jud. DB,IL,CL,GR pentru 50 intreprinderi

-50 chestionare aplicate in vederea identificarii intreprinderilor interesate de formarea competentelor digitale ale angajatilor

-16 recomandari pentru intreprinderile interesate de includerea in activitatea de recrutare GT

-1 macheta formulare recrutare GT elaborata/multiplicata in 101 ex

-1 macheta fisa individuala de intreprindere elaborata/multiplicata in 16 ex

-16 intalniri organizate cu reprezentantii intreprinderilor sprijinite, consemnate prin completarea fisei individuale de intreprindere,

pentru identificarea angajatilor ce vor beneficia de formare

-101 angajati recrutati (10% varstnici, 40% femei, 10% specialisti IT) din judetele DB,IL,CL,GR

-101 seturi documente inregistrare in GT completate

-1 baza date angajati din GT intocmita

-1 baza date intreprinderi sprijinite intocmita

-1 macheta formular exprimare optiuni elaborata/multiplicata in 101 ex

-101 formulare exprimare optiuni completate de catre GT

-101 chestionare feed-back completate

 

Subactivitatea 1.2: Organizarea/derularea campaniei de constientizare si recrutarea GT pentru cursurile de formare competente digitale in judetele PH, AG, DB, TR

Rezultate previzionate:

-1 baza date cu intreprinderi SNC/SNCDI din jud. PH,AG,DB,TR intocmita

-1 macheta materiale campanie constientizare elaborata/multiplicata in 50 ex

-1 Ghid privind FPC a competentelor digitale multiplicat/distribuit in 50 ex

-1 campanie constientizare derulata timp de 17 luni in jud. PH,AG,DB,TR pentru 50 intreprinderi

-50 chestionare aplicate in vederea identificarii intreprinderilor interesate de formarea competentelor digitale ale angajatilor

-16 recomandari pentru intreprinderile interesate de includerea in activitatea de recrutare GT

-1 macheta formulare recrutare GT elaborata/multiplicata in 101 ex

-1 macheta fisa individuala de intreprindere elaborata/multiplicata in 16 ex

-16 intalniri organizate cu reprezentantii intreprinderilor sprijinite, consemnate prin completarea fisei individuale de intreprindere,

pentru identificarea angajatilor ce vor beneficia de formare

-101 angajati recrutati (10% varstnici, 40% femei, 10% specialisti IT) din judetele PH,AG,DB,TR

-101 seturi documente inregistrare in GT completate

-1 baza date angajati din GT intocmita

-1 baza date intreprinderi sprijinite intocmita

-1 macheta formular exprimare optiuni elaborata/multiplicata in 101 ex

-101 formulare exprimare optiuni completate de catre GT

-101 chestionare feed-back completate

 

Subactivitatea 1.3. Identificarea si recrutarea in GT a candidatilor pentru evaluarea si certificarea competentelor digitale

Rezultate previzionate:

-1 macheta chestionar identificare competente digitale ale angajatilor elaborata si multiplicate in 50 exemplare

-50 chestionare identificare competente digitale ale angajatilor aplicate intreprinderilor SNC/SNCDI din judetele Regiunii Sud-Muntenia implicate in campania de constientizare

-50 chestionare identificare competente digitale ale angajatilor procesate si interpretate, in

vederea selectarii intreprinderilor ce dispun de angajati care detin competente digitale de

baza, in vederea evaluarii competentelor acestora

-1 macheta formulare recrutare GT elaborata/multiplicata in 101 exemplare

-101 angajati recrutati (10% varstnici, 40% femei) din judetele Regiunii Sud-Muntenia

-101 seturi documente inregistrare in GT completate

-1 baza date angajati din GT intocmita

-1 macheta formular evaluare initiala elaborata si multiplicata in 101 exemplare

-101 formulare de evaluare initiala completate pentru persoanele inregistrate in grupul tinta, in vederea identificarii competentelor digitale de baza detinute si a formularii de recomandari

pentru evaluarea si certificarea competentelor digitale

-101 recomandari intocmite pentru includerea in procesele de evaluare si certificare a

competentelor digitale intocmite

-101 chestionare feed-back completate

 

Subactivitatea 1.4. Asigurarea respectarii GDPR si protectiei datelor cu caracter personal

Rezultate previzionate:

 • 1 responsabil cu protectia datelor personale desemnat si remunerat, angajat in conformitate cu cerintele din Orientari Generale POCU 2014-2020

-303 seturi documente prelucrare date personale intocmite pentru angajatii din GT

-303 persoane din GT informate cu privire la datele de contact ale responsabilului cu protectia

datelor cu caracter personal

-303 persoane din GT informate cu privire la scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal

-303 persoane din GT informate cu privire la temeiul juridic, la perioada de stocare a datelor si

la potentialii destinatari ai datelor cu caracter personal

-1 procedura de notificare a incalcarii securitatii datelor personale elaborata/aprobata de catre

managerul de proiect

-1 evidenta a activitatilor de prelucrare a datelor personale mentinuta

-1 evaluare a riscurilor prezentate de prelucrarea datelor personale realizata

 

Activitatea 2: Organizarea si derularea programelor de formare competente digitale si promovare teme secundare

Subactivitatea 2.1. Organizarea/derularea programelor de formare competente digitale de baza/avansate si promovare teme secundare in judetele DB, IL, CL, GR

Rezultate previzionate:

-101 formulare exprimare optiuni procesate din jud. DB,IL,CL,GR

-50 participanti cursuri competente digitale de baza, 92% certificati (46 persoane)

-51 participanti cursuri competente digitale avansate, 90% certificati (46 persoane)

-3 seturi de documente incepere curs intocmite

-1 platforma e-learning suport pentru activitatile de formare utilizata

-101 seturi contracte/cereri inscriere intocmite

-50 seturi materiale formare multiplicate

-51 seturi materiale formare distribuite electronic

-8 seturi liste prezenta lunare intocmite

-8 seturi documente examen intocmite

-8 examene finale derulate

-92 certificate calificare/participare emise

-101 chestionare feed-back aplicate

-10 sesiuni de promovare a temelor secundare Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de dioxid de carbon si eficienta din punctul de vedere al utilizarii resurselor si Inovare sociala organizate pentru 101 participanti

-101 seturi de materiale de promovare a temelor secundare mentionate anterior distribuite pentru participanti

-10 sesiuni de promovare a temelor orizontale Dezvoltare durabila, Egalitate de sanse si

nediscriminare, Promovarea egalitatii intre femei si barbati derulate cu ocazia cursurilor de

formare competente digitale

 

Subactivitatea 2.2. Organizarea/derularea programelor de formare competente digitale de baza/avansate si promovare teme secundare in judetele PH, AG, DB, TR

Rezultate previzionate:

101 formulare exprimare optiuni procesate din jud. PH,AG,DB,TR

-50 participanti cursuri competente digitale de baza, 92% certificati (46 persoane)

-51 participanti cursuri competente digitale avansate, 90% certificati (46 persoane)

-3 seturi de documente incepere curs intocmite

-1 platforma e-learning suport pentru activitatile de formare utilizata

-101 seturi contracte/cereri inscriere intocmite

-50 seturi materiale formare multiplicate

-51 seturi materiale formare distribuite electronic

-13 seturi liste prezenta lunare intocmite

-13 seturi documente examen intocmite

-13 examene finale derulate

-92 certificate calificare/participare emise

-101 chestionare feed-back aplicate

-10 sesiuni de promovare a temelor secundare Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de dioxid de carbon si eficienta din punctul de vedere al utilizarii resurselor si Inovare sociala organizate pentru 101 participanti

-101 seturi de materiale de promovare a temelor secundare mentionate anterior distribuite

pentru participanti

-10 sesiuni de promovare a temelor orizontale Dezvoltare durabila, Egalitate de sanse si

nediscriminare, Promovarea egalitatii intre femei si barbati derulate cu ocazia cursurilor de

formare competente digitale

 

Activitatea 3:  Organizarea si derularea proceselor de evaluare si certificare a competențelor digitale ale angajatilor

Subactivitatea 3.1. Organizarea/derularea proceselor de evaluare si certificare a competentelor digitale si promovarea temelor secundare in randul candidatilor

Rezultate previzionate:

-101 recomandari evaluare competente digitale procesate si centralizate

-101 planificari procese de evaluare/planuri de evaluare intocmite

-101 procese evaluare competente digitale derulate

-1 platforma e-assessment suport pentru activitatile de evaluare competente digitale utilizata

-101 seturi instrumente evaluare intocmite, completate si corectate

-92 angajati din GT certificati (91% din total candidati)

-92 certificate competente profesionale completate, inregistrate si eliberate

-101 chestionare feed-back aplicate candidatilor evaluate

-10 sesiuni de promovare a temelor secundare Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de dioxid de carbon si eficienta din punctul de vedere al utilizarii resurselor si Inovare sociala organizate pentru 101 persoane din GT

-101 seturi de materiale de promovare a temelor secundare mentionate anterior distribuite

pentru cei 101 participanti

-10 sesiuni de promovare a temelor orizontale Dezvoltare durabila, Egalitate de sanse si

nediscriminare, Promovarea egalitatii intre femei si barbati derulate cu ocazia proceselor de

evaluare si certificare a competentelor digitale

 

Activitatea 4: Sprijinirea întreprinderilor pentru organizarea de programe de învațare la locul de munca în domeniul alfabetizarii digitale si TIC

Subactivitatea 4.1. Conceperea programelor personalizate de invatare la locul de munca in domeniul alfabetizarii digitale si TIC

Rezultate previzionate:

-1 macheta chestionar analiza la nivel de intreprindere elaborat si aplicat in cadrul analizei

efectuate

-4 analize individuale la nivel de intreprindere realizate pentru intreprinderile sprijinite

-1 macheta program personalizat de invatare la locul de munca elaborata

-4 programe personalizate de invatare la locul de munca concepute pentru intreprinderile

sprijinite

-1 macheta plan de implementare program personalizat de invatare la locul de munca

elaborata

-4 planuri de implementare programe personalizate de invatare la locul de munca elaborate

pentru intreprinderile sprijinite

 

Subactivitatea 4.2. Implementarea programelor personalizate de invatare la locul de munca in domeniul alfabetizarii digitale si TIC

Rezultate previzionate:

-4 programe personalizate de invatare la locul de munca implementate

-4 seturi de documente specifice programelor personalizate de invatare la locul de munca

elaborate si difuzate la nivel de intreprindere, catre toate departamentele vizate

-1 macheta formular F1 – Formular evaluare necesar formare elaborata

-1 macheta formular F2 – Referat aprobare necesar formare elaborata

-1 macheta formular F3 – Plan implementare masuri specifice de invatare la locul de munca

elaborata

-1 macheta formular F4 – Programa invatare la locul de munca elaborata

-1 macheta formular F5 – Tematica invatare la locul de munca elaborata

-1 macheta formular F6 – Test teoretic modul invatare la locul de munca elaborata

-1 macheta formular F7 – Proba practica modul invatare la locul de munca elaborata

-1 macheta formular F8 – Catalog program invatare la locul de munca elaborata

-1 macheta formular F9 – Formular colectare feed-back cursant elaborata

-1 macheta formular F10 – Formular colectare feed-back formator elaborate

 

Subactivitatea 4.3. Monitorizarea implementarii programelor personalizate de invatare la

locul de munca in domeniul alfabetizarii digitale si TIC

Rezultate previzionate:

-4 seturi instrumente de monitorizare a implementarii programelor personalizate de invatare la locul de munca elaborate

-1 macheta formular M1 – Formular de evaluare a competentei profesionale la momentul

intrarii in program elaborata

-1 macheta formular M2 – Condica de prezenta la programul de invatare la locul de munca

elaborata

-1 macheta formular M3 – Checklist plan de implementare program de invatare la locul de

munca elaborata

-1 macheta formular M4 – Formular semnalare neconformitati elaborate

-1 macheta formular M5 – Formular de evaluare a competentei profesionale la momentul

iesirii din program elaborata

-1 macheta formular M6 – Fisa de observatii/recomandari candidat elaborata

-1 macheta formular M7 – Fisa de observatii/recomandari formator elaborata

-4 programe personalizate de invatare la locul de munca monitorizate si imbunatatite periodic

-4 chestionare feed-back aplicate la nivel de intreprindere si 40 formulare feed-back aplicate la nivelul angajatilor intreprinderilor vizate, pentru evaluarea eficientei programelor de invatare la locul de munca implementate

 

Activitatea 5: Managementul proiectului

Rezultate previzionate:

Subactivitatea 5.1:

-1 plan implementare proiect elaborat, verificat si actualizat periodic

-6 rapoarte de progres intocmite trimestrial

-3 bannere exterioare afisate la sediul social al solicitantului si al partenerilor

-3 roll-up-uri afisate in interiorul celor 3 locatii pentru implementarea proiectului

-1000 de pliante multiplicate si distribuite pentru asigurarea vizibilitatii proiectului

-250 de afise multiplicate si distribuite pentru asigurarea vizibilitatii proiectului

-303 persoane din GT si 32 de intreprinderi sprijinite informate in mod specific cu privire la sprijinul acordat prin FSE+ILMT

-Inscriptionarea tuturor documentelor referitoare la implementarea proiectului (pentru public sau participanti), inclusiv a certificatelor de

calificare/absolvire/participare/competente profesionale cu o mentiune privind faptul ca operatiunea a fost sprijinita in cadrul FSE+ILMT

 

Subactivitatea 5.2:

-Contract de munca si fisa de post intocmite pentru managerul de proiect

-Contracte de munca si fise de post intocmite pentru coordonatorii din partea partenerilor

-Contracte de munca si fise de post intocmite pentru echipa de implementare

-Contracte de munca si fise de post intocmite pentru formatorii cursurilor de formare profesionala/formatorii cursurilor de formare

competente digitale avansate/evaluatorii de competente profesionale/formatorii de teme secundare

-Dispozitii de alocare intocmite pentru toate resursele materiale puse la dispozitie pentru buna implementare a activitatilor proiectului

-Proceduri de achizitie derulate, cu respectarea prevederilor legislative in vigoare si a planului de achizitii propus prin proiect

-Raportari tehnico-financiare intocmite trimestrial

Aceste rezultate contribuie in mod transversal la atingerea obiectivelor proiectului, prin activitatea A5, avand urmatoarele beneficii reale:

-respectarea legislatiei muncii in sensul intocmirii de raporturi legale intre solicitant si angajatii acestuia

-posibilitatea decontarii cheltuielilor cu personalul, aferente activitatilor proiectului

-alocarea pentru proiect a resurselor materiale necesare pentru buna implementare a acestuia, in cantitate suficienta

-evitarea dublei utilizari a acestor resurse

-respectarea legislatiei nationale si europene in domeniul achizitiilor

-respectarea planului de achizitii propus prin proiect

-asigurarea respectarii planului de implementare propus

-asigurarea respectarii bugetul propus

 

Activitatea 6: Decontarea cheltuielilor indirecte

Subactivitatea 6.1:

Decontarea cheltuielilor indirecte in procent de maxim 15% din cheltuieli salariale directe, pentru realizarea tuturor actiunilor suport pentru

implementarea activitatilor A1 – A5 prevazute in proiect. In linia bugetara cheltuieli indirecte vor fi decontate urmatoarele cheltuieli:

-cheltuieli pentru actiunile de informare si publicitate

-remuneratia expertilor suport pentru activitatea managerului de proiect (salarii aferente + contributii angajati si angajatori)

-cheltuieli pentru derularea procedurilor de achizitie

-cheltuieli cu chiriile si utilitatile

-cheltuieli cu materialele consumabile auxiliare

-cheltuieli cu serviciile de intretinere si reparare echipamente

-cheltuieli cu serviciile de intretinere si reparare mijloace de transport

-cheltuieli cu asigurarea securitatii cladirilor

-cheltuieli postale si alte cheltuieli suport pentru activitatile proiectului care sunt eligibile in aceasta linie bugetara

Indicatori prestabiliți de rezultat:

4S35 – Întreprinderi care introduc programe de învațare la locul de munca, la 6 luni dupa finalizarea sprijinului:  4

4S35.1 – Întreprinderi care introduc programe de învaþare la locul de munca, la 6 luni dupa finalizarea sprijinului, din care: – IMM-uri: 4

4S34 – Persoane care dobândesc o calificare/ care si-au validat competențele în sectoarele economice/domeniile cu specializare inteligenta aferente SNC/SNCDI la încetarea calitații de participant – 276

 

Indicatori prestabiliți de realizare:

4S17 – Întreprinderi sprijinite – 32

4S17.1 – Întreprinderi sprijinite, din care: -IMM-uri – 32

4S36 – Angajați care beneficiaza de programe de formare – 303

Manager Proiect:

Tel: 0245.210.318
E-mail: info@cciadb.ro

Coordonator Partener 1:

Tel: 0245.620.702
E-mail: assd_tgv@yahoo.com

Coordonator Partener 2:

Tel: 0244.523.068
E-mail: assd_ph@yahoo.com

Expert campanie constientizare si recrutare grup tinta S (DB, IL,CL,GR)

Tel: 0751.153.703
E-mail: info@cciadb.ro

Responsabilul GDPR si protectia datelor cu caracter personal

Tel: 0751.153.708
E-mail: info@cciadb.ro

Expert programe de invatare la locul de munca (alfabetizare digitala si TIC)

Tel: 0245.210.318
E-mail: info@cciadb.ro

 

OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE ȘI PRELUCRARE ÎNCEPE
 CURS OIVPD GRUPA 1 23.01.2023
 CURS OIVPD GRUPA 2 Înscrieri curs deschise
 CURS OIVPD GRUPA 3 Înscrieri curs deschise
 CURS OIVPD GRUPA 4 Înscrieri curs deschise
 CURS OIVPD GRUPA 5 Înscrieri curs deschise
 CURS OIVPD GRUPA 6 Înscrieri curs deschise

 

COMPETENȚE DIGITALE AVANSATE ÎNCEPE
COMPETENȚE DE PROGRAMARE – DESTINATE CU PRECĂDERE SPECIALIȘTILOR IT Înscrieri curs deschise
SERVICII MOBILE Înscrieri curs deschise
TEHNOLOGII CLOUD Martie 2023
INTELIGENȚĂ ARTIFICIALĂ Înscrieri curs deschise
APLICAȚII INFORMATICE PENTRU EFICIENTIZAREA ACTIVITĂȚII ÎNTREPRINDERILOR Martie 2023
SCHIMB ELECTRONIC DE INFORMAȚII Înscrieri curs deschise
MEDIA SOCIALĂ Înscrieri curs deschise
INTERNETUL LUCRURILOR Înscrieri curs deschise
SOLUȚII DE SECURITATE CIBERNETICĂ Înscrieri curs deschise
TIPĂRIRE 3D Înscrieri curs deschise
COMERȚ ELECTRONIC Înscrieri curs deschise