Asociația “Înapoi la Muncă” în calitate de solicitant și Asociația de Sprijin a Șomerilor Dâmbovița, Comuna Beștepe si Scoala Gimnaziala Bestepe, în calitate de parteneri implementeaza proiectul “Măsuri integrate de reducere a numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială pentru comunitatea marginalizată din UAT Bestepe (M.I.R.S.E.S.)” – POCU/400/4/2/125895.

In scopul implementarii in bune conditii a proiectului si a derularii corespunzatoare a achizitiilor propuse prin bugetul acestuia, Asociatia “Inapoi la Munca” solicita oferte de pret pentru incheierea unui contract de prestare de servicii de elaborare a documentațiilor necesare obținerii avizelor şi autorizațiilor de constructie.

a. Informatii generale privind Autoritatea Contractanta:

Beneficiar: ASOCIATIA “INAPOI LA MUNCA”
Persoana de contact: PICIORUS ION – Manager proiect
Detalii de contact: Ploiești, str. Malu Roșu, nr. 47, județul Prahova, 0244.523.068 sau 0733.681.443, e-mail: la_munca@yahoo.com, Web: www.inapoilamunca.ro

b.Tipul de contract

Contract de prestări servicii de elaborare a documentațiilor necesare obținerii avizelor şi autorizațiilor de constructie.

c. Denumirea/descrierea serviciilor ce urmeaza a fi achizitionate si codul CPV, precum si volumul/caracteristicile acestora

Obiectul contractului de achiziţie publică este constituit de prestarea de servicii de elaborare a documentațiilor necesare obținerii avizelor şi autorizațiilor de constructie pentru imobilele ce vor face obiectul interventiilor in domeniul imbunatatirii conditiilor de locuit din UAT Bestepe.

Codul CPV aferent achiziţiei: – Cod 71000000-8 – Studii tehnice arhitectura inginerie si inspectie.

Scopul principal al contractului este acela de a analiza situatia cladirilor ce urmeaza a fi reabilitate, de a stabili lucrarile ce urmeaza a fi efectuate pentru fiecare imobil in parte, de a elabora si a depune toate documentele necesare in vederea obtinerii certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de constructie necesare pentru lucrarile de imbunatatire a conditiilor de locuit ce se vor derula pentru cele 20 de imobile ce vor face obiectul activitatii aferente din cadrul proiectului.

Propunerea tehnică trebuie să îndeplinească cerinţele minimale din specificațiile tehnice aferente caietului de sarcini, acestea fiind considerate obligatorii.

Serviciile de elaborare a documentațiilor necesare obținerii avizelor şi autorizațiilor de constructie ofertate trebuie să îndeplinească cerinţele prevăzute în descrierea din caietul de sarcini, considerate necesare pentru asigurarea cerinţelor tehnice şi profesionale asumate prin contract. Cerinţele sunt obligatorii pentru toţi ofertanţii şi nu îi absolvă pe aceştia de responsabilitatea de a realiza şi alte sarcini necesare pentru executarea contractului la un standard de calitate corespunzător.

d. Valoarea estimata

Valoarea estimata fara TVA : 80.000,00 ; Moneda: RON.

e. Sursa de finantare

Serviciile de elaborare a documentațiilor necesare obținerii avizelor şi autorizațiilor de constructie vor fi achizitionate in cadrul proiectului “Măsuri integrate de reducere a numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială pentru comunitatea marginalizată din UAT Bestepe (M.I.R.S.E.S.)” – POCU/400/4/2/125895, finantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020.

f. Termenul limita de primire a ofertelor

Termenul limita de primire a ofertelor este 24.03.2020, ora 15.00.

g. Modalitatea de transmitere a ofertelor

Ofertele pot fi transmise doar prin intermediul SEAP/SICAP, conform cerintelor din caietul de sarcini/fisa de date a achizitie, atasate la acest anunt.

h. Limba in care trebuie redactata oferta / Moneda de exprimare a pretului

Ofertele se vor redacta in limba romana.
Pretul trebuie exprimat in lei.

i. Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila

Oferta trebuie mentinuta valabila pentru o perioada de cel putin 90 zile.

j. Criteriul de atribuire a contractului de achizitie

Procedura de atribuire aplicată este „Procedura simplificată”, cu aplicarea criteriului de atribuire: ”preţul cel mai scăzut”, in conditiile Legii 98/2016 privind achizițiile publice și ale Hotărârii nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare atribuirea contractului de achiziţie publică/ acordului-cadru din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice.

Caiet de sarcini Strategie contractare Formulare

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *