Asociația “Înapoi la Muncă” în calitate de solicitant și Asociația de Sprijin a Șomerilor Dâmbovița, Comuna Beștepe si Scoala Gimnaziala Bestepe, în calitate de parteneri implementeaza proiectul “Măsuri integrate de reducere a numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială pentru comunitatea marginalizată din UAT Bestepe (M.I.R.S.E.S.)” – POCU/400/4/2/125895.

In scopul implementarii in bune conditii a proiectului si a derularii corespunzatoare a achizitiilor propuse prin bugetul acestuia, Asociatia “Inapoi la Munca” solicita oferte de pret pentru incheierea unui contract de prestare de servicii de catering pentru şcoli, ca masura complementara de sprijin a interventiilor in domeniul educatiei.

a. Informatii generale privind Autoritatea Contractanta:

Beneficiar: ASOCIATIA “INAPOI LA MUNCA”
Persoana de contact: PICIORUS ION – Manager proiect
Detalii de contact: Ploiești, str. Malu Roșu, nr. 47, județul Prahova, 0244.523.068 sau 0733.681.443, e-mail: la_munca@yahoo.com, Web: www.inapoilamunca.ro

b.Tipul de contract

Contract de prestări servicii de catering pentru şcoli.

c. Denumirea/descrierea serviciilor ce urmeaza a fi achizitionate si codul CPV, precum si volumul/caracteristicile acestora

Obiectul contractului de achiziție este reprezentat de „achiziţia de servicii de catering pentru școli”- respectiv pregătirea, prepararea şi livrarea zilnică a hranei sub forma a max. 50 de „mese zilnice de hrană”/zi, distribuite pe o perioadă estimată de 500 zile copiilor din grupul țintă al proiectului, respectiv pentru 50 de copii (15 preşcolari şi 35 şcolari) care frecventează programul/cursurile unităţii de învăţământ, Grădiniţa, Şcoala gimnazială din cadrul Şcolii Gimnaziale din Beştepe.

Codul CPV aferent achiziţiei: – Cod 55524000-9 – Servicii de catering pentru şcoli.

Prestarea de servicii de catering pentru şcoli  are ca obiect serviciile sociale și alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr.2 a Legii 98/2016 privind achiziţiile publice.

Numărul de ”mese zilnice de hrană” care vor face obiectul contractului:  1 (una/o) ”masă zilnică de hrană”/zi/persoană; 500 (cinci sute) ”mese zilnice de hrană”/perioada contractuală/persoană.

Autoritatea/entitatea contractantă are dreptul de a modifica cantitățile de servicii, respectiv numărul ”meselor zilnice de hrană”, în raport cu numărul beneficiarilor prezenți, fără modificarea tarifului (prețului) unitar pentru prestarea de servicii la destinația finală, în limita fondurilor bugetare alocate, fără a depăși numărul de 50 ”mese zilnice de hrană”/zi.

Compoziţia meniurilor de hrană, în baza căruia prestatorul va asigura meniul fiecărei zile este prevăzut în  Anexa 1 a prezentului Caiet de sarcini intitulată: Compoziţia meniurilor de hrană.

Meniurile ”mesele zilnice de hrană” vor include: 1 (una/o) gustare rece şi  1 (un) fel de mâncare principal (masă caldă)/copil/zi, apa – 0,5 l.

Detalii suplimentare privind livrarea, ambalarea si alte conditii ce trebuie respectate de catre ofertanti se regasesc in caietul de sarcini anexat.

d. Valoarea estimata

Valoarea estimata fara TVA : 500.000,00 ; Moneda: RON.

e. Sursa de finantare

Serviciile de catering vor fi achizitionate in cadrul proiectului “Măsuri integrate de reducere a numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială pentru comunitatea marginalizată din UAT Bestepe (M.I.R.S.E.S.)” – POCU/400/4/2/125895, finantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020.

f. Termenul limita de primire a ofertelor

Termenul limita de primire a ofertelor este 28.10.2019, ora 15.00.

g. Modalitatea de transmitere a ofertelor

Ofertele pot fi transmise doar prin intermediul SEAP/SICAP, conform cerintelor din caietul de sarcini/fisa de date a achizitie, atasate la acest anunt.

h. Limba in care trebuie redactata oferta / Moneda de exprimare a pretului

Ofertele se vor redacta in limba romana.
Pretul trebuie exprimat in lei.

i. Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila

Oferta trebuie mentinuta valabila pentru o perioada de cel putin 90 zile.

j. Criteriul de atribuire a contractului de achizitie

Procedura de atribuire aplicată este „Procedura simplificată”, cu aplicarea criteriului de atribuire: ”preţul cel mai scăzut”, in conditiile Legii 98/2016 privind achizițiile publice și ale Hotărârii nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare atribuirea contractului de achiziţie publică/ acordului-cadru din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice.

Anunt de participare Caiet de sarcini Strategie contractare Fisa date Formulare